Internațională

Consiliul Europei

Carta Europeană a Autonomiei Locale din 15 octombrie 1985 adoptată la Strasbourg

Carta Europeană a Limbilor Regionale sau Minoritare

Carta Socială Europeană  (revizuită)  din 3 mai 1996 adoptată la Strasbourg

Convenția Culturală Europeană din 19 decembrie 1954 privind patrimoniul cultural comun al Europei

Convenție din 4 noiembrie 1950 pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, amendată prin Protocoalele nr. 3, 5 şi 8 şi completată prin Protocolul nr. 2

Convenția-cadru pentru protecția minorităților naționale

Recomandarea Nr. 1735/ 2006 a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei cu privire la conceptul de „naţiune” (document în limba engleză)

Recomandarea nr. 1206/2003 a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei cu referire la un protocol adiţional la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, privind drepturile persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale (document în limba engleză)

 

Organizația Națiunilor Unite

Carta Națiunilor Unite din 26 iunie 1945

Convenția împotriva torturii şi altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante

Convenția internațională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială

Declarația Universală a Drepturilor Omului

Pactul cu privire la drepturile civile și politice

 

Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa

Actul final al Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa, elaborat la Helsinki la 1 august 1975

Carta de la Paris pentru O Nouă Europă

Recomandările de la Haga privind dreptul la educație al minorităților naționale

Recomandările de la Lund

Recomandările de la Oslo cu privire la drepturile lingvistice ale minorităţilor naţionale

 

Uniunea Europeană

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (document în limba engleză)

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (document în limba română)

Sari la conținut