Contact

Adresă: Strada Paris nr. 65, Sector 1, CP 011815
Telefon: +40 21 231 4424
Fax: +40 21 236 0595
E-mail: cabinet@dri.gov.ro
Web: dri.gov.ro | www.gov.ro

Program: 08:00 – 16:00 luni – vineri

 

ACTIVITATEA DE PROTECŢIE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN CADRUL SECRETARIATULUI GENERAL GUVERNULUI – DEPARTAMENTUL PENTRU RELAȚII INTERETNICE

În toate statele membre ale Uniunii Europene şi implicit în România, începând cu data de 25 mai 2018, protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera ciculaţie a acestor date este reglementată prin Regulamentul nr. 679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor – GDPR).

Conform art. 4, pct. 1 din Regulamentul general privind protecţia datelor „date cu caracter personal” înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin eferire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale. Conform pct. 2 al aceluiași articol, „prelucrare” înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.

Secretaritatul General al Guvernului – Departamentul pentru Relații Interentice (SGG -DRI), este o structură specializată, fără personalitate juridică, în aparatul de lucru al Guvernului României, în subordinea prim-ministrului şi în coordonarea ministrului delegat pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului. SGG-DRI prelucrează datele cu caracter personal în scopul îndeplinirii atribuțiilor principale prevăzute la art. 2 din  Hotărârea Guvernului nr. 111/2005, cu respectarea principiilor stipulate la art. 5 și a condițiilor de legalitate prevăzute la art. 6 din Regulamentul general privind protecţia datelor.

Astfel, SGG-DRI se asigură că datele cu caracter personal sunt prelucrate în mod legal, echitabil şi transparent faţă de persoana vizată, iar colectarea se realizează în scopuri determinate, explicite şi legitime astfel încât să nu fie prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri.

Totodată, SGG-DRI asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecţia împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale şi împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

Persoanele vizate prin prelucrarea datelor cu caracter personal  beneficiază de următoarele drepturi prevăzute la art. 7, 12 -22 din Regulament: dreptul de acces la date; dreptul de rectificare; dreptul de ştergere; dreptul de restricţionare a prelucrării; dreptul de a se opune prelucrării; dreptul de a fi informat în cazul încălcării securităţii datelor care este susceptibilă să genereze un risc ridicat pentru drepturile şi libertăţile persoanelor fizice; dreptul de a depune o plângere în faţa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Aceste drepturi pot fi exercitate în condiţiile prezentate în Regulamentul general privind protecţia datelor prin transmiterea unei solicitări pe email la adresa dpo@gov.ro sau prin transmiterea unei solicitări scrise, semnate și datate, prin poștă sau depunere la Registratura SGG din București, Piața  Victoriei nr. 1A, sector 1.

În conformitate cu prevederile art. 37 Regulamentul general privind protecţia datelor la nivelul SGG au fost numiți responsabili cu protecția datelor cu caracter personal, care pot fi contactați ori de câte ori există nelămuriri cu privire la aspecte ce ţin de protecţia datelor personale.

De asemenea, orice persoană care se consideră lezată prin modul de prelucrare a datelor personale proprii are dreptul de a depune plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

Sari la conținut