Anunț de participare 2024 în baza Legii nr. 350/2005

Anunț de participare 2024 în baza Legii nr. 350/2005

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare, Secretariatul General al Guvernului – Departamentul pentru Relaţii Interetnice, în calitate de autoritate finanţatoare care acţionează la nivel central, atribuie contracte de finanţare în vederea desfăşurării unor proiecte interetnice, de promovare a identității culturale, lingvistice, religioase și a drepturilor cetățenilor aparținând minorităților naționale și de combatere a intoleranței în anul 2024. Fondurile din care se finanţează aceste proiecte sunt prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 115/2024 pentru aprobarea modului de repartizare și de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) și b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023.

Programul anual propriu pentru acordarea finanţărilor nerambursabile în anul 2024, în care este menţionată o sesiune de selecţie este publicat în Monitorul Oficial al României, nr. 51 din 15 martie 2024, Partea a VI-a.

Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte interetnice, de promovare a identității culturale, lingvistice, religioase și a drepturilor cetățenilor aparținând minorităților naționale și de combatere a intoleranței este 7 iunie 2024, pentru proiecte a căror perioadă de desfăşurare începe după data de 22 iulie 2024. Documentația fiecărui proiect se transmite individual, într-un singur exemplar original, în plic închis, numai prin servicii poştale, la sediul Departamentului pentru Relaţii Interetnice din  Bucureşti, strada Paris  nr. 65, sector 1, cod poştal 011815. Pe plic se specifică numele şi adresa solicitantului, precum şi menţiunea „Pentru concursul de proiecte 2024, sesiunea iunie-iulie”. Termenul de 7 iunie 2024  reprezintă data serviciilor poștale.

Pentru sesiunea de selecție iunie-iulie 2024, Comisia de evaluare şi selecţie se va întruni până la data de 28 iunie 2024.

Departamentul pentru Relaţii Interetnice va exclude de la procedura de atribuire a contractului de finanţare nerambursabilă solicitanţii care se află în oricare dintre situaţiile prevăzute la art. 21 alin. (1) din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare.

Suma solicitată DRI pentru proiect trebuie să se încadreze între minimum 25.000 lei şi maximum 200.000 lei.

Orice aplicant eligibil poate depune un număr maxim de două propuneri de proiecte interetnice, de promovare a identității culturale, lingvistice, religioase și a drepturilor cetățenilor aparținând minorităților naționale și de combatere a intoleranței.

Criteriile de atribuire care vor face posibilă evaluarea şi selecţia propunerilor de proiecte interetnice, de promovare a identității culturale, lingvistice, religioase și a drepturilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, precum și de combatere a intoleranței şi atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă sunt prevăzute în Ghidul de finanţare a proiectelor interetnice, de promovare a identității culturale, lingvistice, religioase și a drepturilor cetățenilor aparținând minorităților naționale și a proiectelor de combatere a intoleranței disponibil pe site-ul DRI dri.gov.ro.

Criteriile de evaluare şi selecţie prevăzute în Ghidul de finanțare constituie criteriile pe baza cărora se va atribui contractul de finanţare nerambursabilă. Se califică pentru obţinerea unei finanţări nerambursabile acele proiecte care însumează minimum 70 puncte din cele 100 posibile. În funcţie de fondurile destinate finanţărilor nerambursabile, proiectele calificate beneficiază de finanţări nerambursabile, în ordinea punctajului obţinut.

Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerilor de proiecte interetnice, de promovare a identității culturale, lingvistice, religioase și a drepturilor cetățenilor aparținând minorităților naționale și de combatere a intoleranței poate fi accesată pe site-ul Departamentului pentru Relații Interetnice www.dri.gov.ro, pe prima pagină.

ATENȚIE: Ghidul de finanțare a proiectelor interetnice, de promovare a identității culturale, lingvistice, religioase și a drepturilor cetățenilor aparținând minorităților naționale și a proiectelor de combatere a intoleranței va fi disponibil pe site-ul DRI în cel mai scurt timp.

Actualizare: Ghidul de finanțare este disponibil AICI

Sari la conținut